WHEN ARE WE GOING HOME ?


Voor deze eerste gasttentoonstelling met sculpturen in Kazerne Dossin inspireerden Perbal/Bélibaste zich op een persoonlijk familieverhaal waarbij de grootvader zes Joodse onderduikers verborgen hield in zijn huis. De vluchtelingen en de grootvader werden opgepakt en vervolgens gedeporteerd: een trauma voor de familie. 

Ter voorbereiding van de expositie gingen de kunstenaars in gesprek met zowel eerste als tweede generatie getuigen in hun familie en kennissenkring. Gaandeweg ondervonden ze dat een oorlogstrauma als een stempel kan worden doorgedrukt via het ouderschap. De jongere generatie praat daar moeilijk over of zwijgt zelfs helemaal.

Stilaan groeide het familiedocument uit naar grotere vragen: Wat is de impact van oorlog op de ontwikkeling van kinderen? Wat zijn de gevolgen van de trauma’s in hun verdere leven? Kan de imprint van onverwerkte oorlogsherinneringen doorgegeven worden van de ene generatie op de andere? En bovenal, wat kunnen wij daar als maatschappij aan doen?

De tentoonstelling bestaat uit drie luiken. Het eerste gedeelte drukt via een tiental sculpturen van een uitgepuurde eenvoud emoties uit waar woorden ontoereikend zijn. Geleidelijk vloeien deze werken over naar een hoopvol tweede luik, gewijd aan de verwerking van traumatische herinneringen. Het sluitstuk verbeeldt de wens van een zorgende wereld waar een kind niet hoeft op te groeien met donkere krassen op de ziel, maar geholpen wordt om opnieuw veerkrachtig en vol verwondering in het leven te staan. 

Een oproep van de kunstenaars om therapeutische begeleiding van kinderen te voorzien bij oorlogssituaties wereldwijd.

Klik hier voor meer info.

 Interview met Irène Perbal  https://www.solanosunset.org/

 

 

 

 

For this first guest exhibition of sculptures at Kazerne Dossin, Perbal/Bélibaste drew inspiration from a personal family story in which the grandfather hid six Jewish people in hiding in his home. The refugees and the grandfather were arrested and then deported: a trauma for the family. 
In preparation for the exhibition, the artists talked with both first- and second-generation witnesses in their family and circle of acquaintances. Gradually they found that a war trauma can be passed on like a stamp through parenthood. The younger generation finds it difficult to talk about this or even keeps silent altogether.
Gradually, the family document grew into larger questions: What is the impact of war on child development? What are the consequences of the traumas in their subsequent lives? Can the imprint of unprocessed war memories be passed on from one generation to the next? And above all, what can we as a society do about it?

The exhibition is made up of three parts. The first part shows through a dozen sculptures of a pure simplicity expressed emotions where words are inadequate. Gradually, these works flow into a hopeful second part, dealing with the processing of traumatic memories. The closing piece portrays the desire of a caring world where a child does not have to grow up with dark
scratches on the soul, but is helped to become resilient again and full of wonder in life.

A call by the artists to provide therapeutic counseling for children in war situations worldwide.

Click here for more details.

Interview with Irene Perbal  https://www.solanosunset.org/

Foto credits David Legrève